Skyddsjaktsbeslut dovvilt

I slutet av april, lagom till valborg, kom ett skyddsjaktsbeslut från länsstyrelsen Södermanland där man med stöd av beslutet kan skyddsjaga dovvilt hela året, dygnet runt med hjälp av rörlig belysning (med vissa restriktioner).

Ni som har insikt i förvaltningen vet att tätheterna av dovvilt är mycket olika och varierar drastiskt över hela länet. Medan vissa delar av Södermanland har mycket höga tätheter finns det även andra delar där man helt saknar en etablerad dovviltsstam. Det upplevs mycket märkligt att det inte tas hänsyn till detta i det beslut som nu tagits. För att bemöta delar av skyddsjaktsbeslutet har vi valt att skicka in en skrivelse till länsstyrelsen där vi gör några påpekanden och viktiga inspel.

Med i beslutet finns vissa kriterier som måste uppfyllas innan och efter jakt. Nu är det dags att på riktigt diskutera med er markägare hur denne vill förvalta viltet på sin mark. Lägg en plan efter målsättningen och försök att verkställa den. Det är den allmänna jakttiden som ska användas för att skatta viltet i numerär. Det är otroligt viktigt att man inte ser skyddsjakten som en ny jaktform som återkommande ska nyttjas under hela året. Skyddsjakt ska endast användas då inga andra lösningar går att finna och då endast temporärt.

För att behålla allmänhetens acceptans för jakt och stå upp för vår värdegrund är det viktigt att vi fortsatt jagar med hög etik och behåller en god viltförvaltning. Självklart vill vi att kommande generationer också ska få samma möjligheter till jakt och den frihet under ansvar som vi har haft.

 

Länk till länsstyrelsens sida med skyddsjaktsbeslutet:

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/djur/jakt-och-vilt/skyddsjakt.html

Senast uppdaterad den 17 maj 2022