Bild: Alpo Syväjärvi

Organisation och arbetssätt

Svenska Jägareförbundets nya arbetssätt med den strategiska målbilden antogs vid SJF årsstämma 2013. Arbetssättet har börjat tillämpas from 1 maj 2014.

Grundprinciperna bygger på att förbundets uppdrag kommer från två olika håll. Dels det allmänna uppdraget och medlemsuppdraget som antas vid våra stämmor. Arbetssättet bygger på en tydligare målstyrning på alla nivåer. Målen omsätts till tydligare planering, genomförande och uppföljning. Centralt för förbundets kansli är att ge bättre stöd till länsföreningar/medlemmar genom tydligare prioriteringar och styrningar. Till detta tillkommer också att våra tjänstemän på ett tydligare sätt knyts till olika funktionsområden. Med detta skapar förbundsstyrelsen en tydligare röd tråd från ledningen till länsföreningarna.

Inom SJF förbundsstyrelse läggs fokus på de fyra beskrivna funktionsområdena. Dessa är,  

- jakt och viltförvaltning, - kommunikation, -  utbildning, -medlem marknad

Till de olika funktionsområdena knyts förbundets tjänstemän på central och regional nivå (enligt bild ovan), alla med ett tydligt ansvar. Detta skall leda till en eftersträvad effekt som ger bättre och tydligare medlems- och samhällsnytta. Vi i länsföreningen anser att detta på ett tydligt sätt tar till vara det som framkom under arbetet med ”Jakten på framtiden”, Dessutom är det ett tydligt fokus på våra medlemmar och länsföreningarnas arbete.

Vi i länsföreningens styrelse och alla våra förtroendevalda har en viktigt, mycket viktig roll, i denna förändring för utvecklingen av en effektivare och medlemnära organisation.

Det känns riktigt bra och spännande och roligt att vara en del i denna förändring.

Länsföreningens nya arbetssätt

Nedan redogör vi för det förändrade arbetssätt som vi beslutat om inom länsföreningen.

Länsföreningen har avvecklat arbetet i kommittéer och vi har organiserats och arbetar nu i funktionsområden som motsvarar de som återfinns inom SJF förbundsstyrelse och de regionala delarna av organisationen. Utöver dessa funktionsområden har vi sett ett behov av och vi har tillsatt ytterligare två funktionsområden, nämligen Skytte och Trafikeftersök/Hund området. 

Roller och ansvar;

Ansvaret för att planera, effektuera och följa upp de aktiviteter som anges i länsföreningens handlingsplan sker inom respektive funktionsområde. Funktionsområden inlämnar målsättningar och budget inför länsföreningens årsstämma. Vid stämman beslutar kretsarnas ombud om handlingsplanen skall antas inför kommande år.

  • Respektive funktionsområdet genomför olika former av möten med berörda representanter för att uppnå antagna målsättningar. Funktionsmöten med representanter med företrädare från kretsarna skall ske minst en gång per år.
  • Funktionsområdet har rätt att adjungera de individer som krävs för att skapa bästa effekt och medlemsnytta inom funktionsområdet.
  • Funktionsområdet håller länsföreningens styrelse informerad om verksamheten inom funktionsområdet. Beslut som behöver lyftas till länsföreningen anmäls i god tid för behandling i styrelsen.  
  • Länsföreningens styrelse tillsätter ansvariga ledamöter, eller adjungerade, för särskilda projekt, ex Viltmatsprojektet, Projekt Jaktlagsstiftelsen, Projekt Jaktetik. Översyn av behovet av särskilda projekt sker årligen i samband med planeringen av kommande verksamhetsår.
  • AU skall i första hand bereda ärenden som knyts till särskilda projekt och arbeten som ligger utanför angivna funktionsområdens ansvar. AU sammankallas då särskilda skäl för detta föreligger. AU bereder ärenden vilka skall föreläggas för styrelsen.  
  • Under 2014 arbetar länsföreningens styrelse inom sex funktionsområden och tre större projekt. Översyn av funktionsområden sker årligen i samband med planeringen av kommande verksamhetsår. 
Senast uppdaterad den 26 sep 2015